Botanická bibliografie Osoblažska

- vycházím především z prací, které jsem někdy viděla, neuvádím zde tedy všechny biologické průzkumy, které mohly být v území zpracovány
- datum zveřejnění v této podobě: 5.5.2014
- datum poslední aktualizace: 6.5.2018

články:

Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 55: 165-192.
Duda J. (1949): Příspěvek ke květeně Slezska. – Přírodovědný sborník ostravského kraje 10: 27-51.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1990a): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 39: 133-146.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1990b): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 39: 247-265.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1992): Karpatský geoelement v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých územích. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 41: 133-149.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1993a): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 1. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 42: 31-42.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1993b): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 2. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 42: 137-152.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1994a): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 43: 45-56.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1994b): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 43: 113-127.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1994c): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 43: 263-275.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1995a): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 44: 63-74.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1995b): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 44: 111-122.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1995c): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 1. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 44: 193-202.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1996a): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 2. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 45: 29-39.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1996b): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 45: 125-136.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1996c): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 45: 255-263.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1997a): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 46: 15-22.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1997b): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 46: 159-168.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1997c): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 46: 225-234.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1998): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 8. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 47: 193-204.
Duda J., Opravil E. et Šula B. (1999): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 9. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 48: 153-164.
Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. – Časopis Slezského muzea Opava (A), XIV: 99-107.
Krkavec F. (1958): Zajímavé rostliny na Osoblažsku. – Vlastivědný zpravodaj Krnovsko. 3: 9–11.
Krkavec F. (1960): Salikologické poměry jihovýchodní části Osoblažska (Slezsko, ČSSR) – Přírodovědný časopis slezský XXI: 551–559.
Krkavec F. (1965): Barevné formy Anagallis arvensis na Osoblažsku. – Zprávy geografického ústavu ČSAV, Opava 6: 7-8.
Mruzíková Z. (2012): K poznání flóry Osoblažska. – Sborník bruntálského muzea 2012: 73–80.
Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České Botanické Společnosti, Praha. 48: 17-29.
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České Botanické Společnosti, Valašské Meziříčí. 3: 40-47.
Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. – Zprávy České botanické společnosti, Praha. 3: 147–160.
Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Floristický materiál ke květeně Moravy II. – Zprávy České botanické společnosti, Praha. 4: 29–47.
Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Floristický materiál ke květeně Moravy III. – Zprávy České botanické společnosti, Praha. 4: 86–105.
Neuhäusl R. et Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. Přírodovědný časopis Slezský, XXI (4): 499–510.
Opravil E. (1963): Z minulosti vlastivědného výzkumu Osoblažska. Zpr. slez. úst. ČSAV Opava, ser. B. – Sci. natur., 1963/25: 9.
Pečinka A. et Dočkalová Z. (2004a): Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny ČR. – Zprávy České botanické společnosti, Praha. 39:411–420.
Pečinka A. et Dočkalová Z. (2004b): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 53: 75–86.
Písek J. (1966): Příspěvek k vegetační geografii Osoblažska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium; TOM 20 Geographica – Geologica VII: 269–275.
Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava. 10: 81–95. druhy
Sedláčková M. (1989): Poznámky k rozšíření Chenopodium vulvaria na severovýchodní Moravě. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 38: 225–230.
Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření Aphanes arvensis na severovýchodní Moravě. – Časopis Slezského muzea Opava (A), 41: 69–76.
Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 15: 66–75.
Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. Přírodovědný Časopis Slezský, 23: 273–285.
Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska II. – Přírodovědný časopis slezský, Opava. 23: 443–446.

knihy, rukopisy apod.:

Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska 1-2. Brno, Praha.
Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). – Sagittaria, Olomouc.
Jatiová M. et Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.
Malá I. (1987): Revize botanického průzkumu Jaroslava Veselého z roku 1953 v údolí Matějovického potoka. – SOČ, Gymnázium v Krnově. - pozn.
Moravcová J. (1977): Ochranářské hodnocení lokality „Džungle“ u obce Studnice na Osoblažsku. – Ms. – ?
- většina textu práce byla nalezena u autorky, ale chybí zde klíčová strana se zmínkou druhu Gladiolus imbricatus a pár dalších stran
Mruzíková Z. (2008): Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska. – Ms. – Bakalářská práce. České Budějovice.
Mruzíková Z. (2011): Floristická studie Osoblažského výběžku. – Ms. – Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové.
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.

příspěvky k nálezům druhů (v Additamentech, v Zajímavých botanických nálezech z regionu severní Moravy a Slezska):

Cimalová Š. (2012): Sorghum cf. halepense. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Časopis Slezského zemského muzea, série A, 61: 262.
- pozn.: chybně uveden čtverec mapovací sítě, ve kterém se lokalita nachází - správně: 5672c
Koutecký P. & Mruzíková Z. (2009): Viola mirabilis, Veronica verna. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44: 185-319.
Hlisnikovský D. & Mruzíková Z. (2012): Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum, Omphalodes scorpioides, Scleranthus polycarpos, Zannichellia palustris. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 259, 260, 261–262, 262.
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2012): Aira caryophyllea, Ceratophyllum submersum, Commelina communis, Peucedanum oreoselinum. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 256, 257–258, 258, 260–261.
Mruzíková Z. (2014): Lythrum hyssopifolia. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 49: 163.
Mruzíková Z. (2014): Dactylorhiza sambucina, Hypericum humifusum. - In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 63: 263-282 (267-268, 269).
Mruzíková Z. (2017): Bromus secalinus a Vicia pannonica. – In: Dančák M. & Kocián P.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 239, 248. - pdf

ÚSES apod.:

Bureš L. et al. (1994a): Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, okres Bruntál, katastry Osoblaha, Hlinka, Slezské Pavlovice a Studnice. /OkÚ Bruntál/
Bureš L. et al. (1994b): Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, okres Bruntál, katastry Třemešná, Rudíkovy, Liptaň a Bučávka. /OkÚ Bruntál/
Bureš L. et al. (1994c): Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, okres Bruntál, katastry Vysoká, Bartultovice, Pitárné, Životice, Sádek a Dívčí Hrad. /OkÚ Bruntál/
Bureš L. et al. (1994d): Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, okres Bruntál, katastry Bohušov, Kašnice, Karlov, Nová Ves, Dolní Povelice a Koberno. /OkÚ Bruntál/
Bureš L. et Burešová Z. (1996a): Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. /Agentura ochrany přírody Ostrava/
Bureš L. et Burešová Z. (1996b): Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Dívčí Hrad. /Agentura ochrany přírody Ostrava/
Bureš L. et al. (2001): Navrhovaná přírodní rezervace Džungle – plán péče 2002-2011. /Ekoservis, OkÚ Bruntál, AOPK Ostrava/
Bureš L. et al. (2003): Lokalita T0118 Vysoká - Osoblaha - mapování Natura 2000. /Ekoservis, AOPK Praha/
Bureš L., Burešová Z. et al. (2004): Obnova ekologické stability krajiny na Osoblažsku. /Ekoservis, AOPK Ostrava/
Bureš L., Burešová Z. et al. (2007): Jižní část Osoblažského výběžku – obnova ekologické stability krajiny a zvýšení její diverzity. /Ekoservis, AOPK Ostrava/
Bureš L. et Kočvara R. (2004): Přírodní rezervace Džungle – botanický a zoologický průzkum. /Ekoservis, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava/

nezařazeno:

Šmarda J. (1963): Rozšíření xerotermních rostlin na Moravě a ve Slezsku. – Zprávy vědecké činnosti Geografického Ústavu ČSAV Brno.
- pozn. viděla jsem jenom část práce

nezvěstné:

Tesařová M. (1967): Příspěvek k biogeografii Osoblažska. Charakteristika luk a pastvin. – Ms. – ?
- práci se mi nepodařilo sehnat - na Univerzitě Palackého, kde vznikla byla pravděpodobně skartovaná aniž by ji někdo převedl do elektronické podoby a autorka dle jejího sdělení přišla o svůj výtisk při povodni v r. 1997
Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze