Vodstvo

Zde bude vše o názvech potoků, potůčků, rybníků apod. Teď je to zatím v počátcích.

vodní toky
Hraniční potok - pod tímto názvem se skrývají ve skutečnosti potoky dva. První pramení v Polsku nedaleko hranic s ČR, míří jihovýchodně, míjí místo Na Rýžovištích, přijímá vodu z pár bezejmenných potůčků a pozvolna začíná mířit k severovýchodu. Cestou ho přehrazuje několik rybníčků. Chvíli pokračuje téměř přímo na sever, až dosáhne státní hranice, kterou kopíruje po zbytek své pouti u nás. Asi 200 m SV od státního přechodu Bartultovice-Trzebina se do něj vlévá stejnojmenný potok, který přítéká zprava. Kde pramení nevím - mezi Vysokou a oborou Helena se postupně stéká několik toků a který je jeho hlavním netuším. Těsně u hranic protéká skrze lado pozvolna přecházející v rybník, který míjí. Před soutokem s druhým Hraničním potokem pojímá vodu ještě z několika toků, z nichž největší protéká skrze obec Vysoká.
Hrozová (též Trója) - je potok pramenící u Biskupic, odkud protéká jako hraniční potok jižní části území (v PLR jí říkají Wielki potok) až po Hrozovou. Cestou se do ní vlévá několik drobných bezejmenných toků a z pravé strany přitéká z Polska též Ciekłec. Pak protéká mezi Hrozovou a Rusínem a pokračuje dále na sever, míjí Matějovickou jeskyni, z pravé strany do ní přitéká Matějovický potok a stáčí se k západu k Ostré Hoře, odkud se klikatí na sever k Bohušovu, u kterého se vlévá do Osoblahy.
Karlovský potok - pramení kdesi neurčitě pod korunami stromů na okraji Městského lesa u Osoblahy. Asi 600 m lemuje jeho okraj a pozvolna míří jihovýchodně kolem Nové Vsi ke Karlovu. Tím protéká a stejný směr si drží ještě asi 1 km než se stáčí ještě více k jihu, aby následně dosáhl Bohušovského rybníka. Pak už mu zbývá posledních asi 150 m k soutoku s řekou Osoblaha.
Lesný potok - protéká Městským lesem u Osoblahy a následně se vlévá za obcí Osoblaha do stejnojmenné řeky. Cestou do něj přitéká pár drobnějších toků a před Osoblahou ho přehrazuje rybník. (V Osoblaze ho volně kopíruje Zahradní ulice.)
Liptaňský potok - svou pouť začíná západně od PP Liptáňský bludný balvan. Krátce před tím, než pod ním protéká, se do něj vlévá bezejmenný potok. Asi 400 metrů dál se do něj vlévá další potok, který propojuje tři rybníčky. Míří dál severovýchodním směrem k obci Liptaň, kterou protéká v délce asi jen 350 m, přičemž se do něj zleva vlévá potok protékající přes 1,5 km obcí. Mírně se vlní asi další 2 km než protéká pod silnicí z Dívčího Hradu do Horních Povelic. Protéká kolem bažantnice, u které jej přehrazuje rybníček, načež jeho asi další 1 km klikatá pouť končí soutokem s Osoblahou.
Lužná - pramení asi 500 m SZ od vrchu Hradiště v oboře Víno. Chvíli teče směrem na jihovýchod, následně zhruba 1 km východně (přičemž je přehrazena dvěma rybníky), aby pokračovala severovýchodně k osadě Víno, před kterou je na ní další rybníček. Osadou částečně protéká, o kousek dál přijímá bezejmenný potok a asi 100 metrů za osodou další. Míří asi 1 km severovýchodně, načež pokračuje pár set metrů severně k Rudoltickému rybníku, před kterým ještě pojme jeden přítok zleva. Za rybníkem pokračuje dál do Slezských Rudoltic, kterými protéká. Následující asi 4 km se vlní směrem k severu. Severozápadně Koberna ji asi 800 m kopíruje železniční trať, pod kterou nakonec protéká, aby splynula s řekou Osoblahou. (Od železnice se za žel. zastávkou Koberno kousek odklání a mezi nimi byl zbudován rybník.)
Matějovický potok
Mušlov (též Mušlovka)
Osoblaha - hlavní tok, který z území Osoblažska odvádí vodu do Polska, kde se vlévá do řeky Odry; místo poblíž jejího soutoku s Prudníkem (asi 203 m n. m.) je nejnižším bodem v území. Vlastní řeka protéká obcí Dívčí Hrad, jižně stejnojmenného rybníka, za ním nabírá vodu z jihu přitékajícího Liptaňského potoka, u Dolních Povelic dělá dvě větší kličky, nabírá vodu z Povelického potoka a následně protíná místo Kampelička jižně Bohušovského rybníka. Přitéká do ní Lužná, na krátkou chvíli se stáčí severovýchodně, aby pokračovala dál do Bohušova (přitom ji kopíruje železniční trať zhruba mezi žel. zastávkami Koberno a Bohušov). Na konci Bohušova do ní vtéká potok Hrozová a vydává se dál na svou pouť ku Osoblaze. Té se jen tak polehoučku dotýká, z levé strany pojímá Lesný potok a vlníc se dál severovýchodním směrem, nakonec končí její pouť u hranic za soutokem s Prudníkem. Dál už je z ní Osobłoga, kterou k Odře čeká ještě několik desítek kilometrů. (Mimo to po celou svou pouť napříč Osoblažskem pojímá řadu menších bezejmenných přítoků.)
Pavlovický potok
Petrovický potok - pramení přibližně západně Solné hory (868 m n. m.) jižně obce Petrovice, po soutoku s potokem Mušlov u obce Pitárné mění název a směrem ke státní hranici s PLR a soutoku s Prudníkem se nově jmenuje řeka Osoblaha
Povelický potok
Prudník
Sádecký potok
Svinný potok
Trója - je jenom jiný název potoka Hrozová (možná to s ní bude podobně jako s Petrovickým potokem a řekou Osoblaha, ale nikde jsem o tom prozatím nic nenašla, tak mohu jenom hádat).

rybníky: - patří sem několik větších rybníků a řada menších; k největším patří:
Bohušovský rybník
Celní rybník - u města Město Albrechtice
Dívčí Hrad
Dubský rybník - u obce Bohušov
Pavlovický rybník I
Pavlovický rybník II
Pitárno
Rudoltický rybník
rybník Pod hradem - u obce Bohušov, J zříceniny Fulštejn

menší rybníky a další vodní díla (včetně požárních nádrží v obcích):
nový rybník naproti Pavlovického rybníka I.
požární nádrž v sadě Karlov
požární nádrž v obci Liptaň
požární nádrž v obci Slezské Pavlovice
požární nádrž v obci Slezské Rudoltice
obnovený rybník na Sádeckém potoce - u obce Hlinka
obnovený rybník na Matějovickém potoce mezi Matějovicemi a státní hranicí s PLR
vodní nádrže/rybníčky v obci Matějovice
2 rybníky západně Matějovic
2 rybníky při potoce Hrozová na úrovni Matějovické jeskyně
rybníček při silnici mezi Ostrou Horou a Hrozovou
rybník u zámku Slezské Rudoltice
3 rybníčky na potoce Lužná - 2 v oboře Víno, 3. v osadě Víno
rybníček na bezejmenném levostranném přítoce potoka Lužná - v oboře Víno
2 rybníky vpravo silnice z Města Albrechtic do Třemešné
rybník v Rudíkovech
2 rybníčky na bezejmenném pravostranném přítoce potoka Mušlov V obce Třemešná
3 rybníčky na pravostranném přítoce Liptaňského potoka - první asi 70 m V od PP Liptáňský bludný balvan
rybníček na bezejmenném levostranném přítoce Povelického potoka u Horních Povelic
rybník u osady Horní Povelice - východně obce
2 rybníky na Povelickém potoce - první pod osadou Grundek, druhý u osady Dolní Povelice
2 rybníčky v jižní části osady Bučávka - nedaleko pramene Povelického p.
rybníček na bezejmenném pravostranném přítoce Povelického potoka u osady Bučávka
2 rybníčky v obci Bohušov poblíž fotbalového hřiště
rybníček naproti Bohušovského rybníka
rybník V Ostré Hory
tůně v lese mezi Ostrou Horou a Kobernem
tůně v Kašnici
rybník u železniční zastávky Koberno
rybník u bažantnice - u Dívčího Hradu
rybníček v lesním porostu JV zámku Dívčí Hrad
rybník v místě zaniklé osady Nové Vrbno
rybníček mezi Slezskými Pavlovicemi a Pavlovický rybníkem II
2 rybníčky ve V části obce Liptaň
rybník při Hraničním potoce u státní hranice s PLR - SV obce Vysoká
rybníček u obce Vysoká
soustava (asi 6) rybníků na Hraničním potoce od pastvin Na Rýžovištích směrem k vrchu Vysoká
rybník JV žel. zastávky Jindřichov ve Slezsku
soustava 3 rybníků na nebo v blízkém sousedství pravostranného přítoku potoka Mušlov u/v osady/ě Damašek
rybník na Lesném potoce u Městského lesa u Osooblahy
vodní nádrž u fotovoltické elektrárny u Damašku

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze